Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

25.11.2019

Συγκρότηση Τριμελών Εφορευτικών επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

25/11/2019

 

Συγκρότησης Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των εκλογών της 28ης Νοεμβρίου 2019, ανάδειξης εκπροσώπου και του αναπληρωτή εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής.

Συγκρότησης Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των εκλογών της 28ης Νοεμβρίου 2019, ανάδειξης εκπροσώπου και του αναπληρωτή εκπροσώπου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής.

Συγκρότησης Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των εκλογών της 28ης Νοεμβρίου 2019, ανάδειξης εκπροσώπου και του αναπληρωτή εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής.