Αρχική σελίδα » Γενική Συνέλευση

Γενική Συνέλευση

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ [ΑΔΑ: ΒΙΦΖ46ΨΖ2Ν-0Ω4]

Έχοντας υπόψη :

  • Τη διάταξη της παρ. 11του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 10 και τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 4072/2012.
  • Το Π.Δ 85/2013 (ΦΕΚ 124/3-6-2013 τ. Α ́) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»
  • Την υπ’ αριθμ. 2524/21-2-2014 Πρυτανική Απόφαση [ΦΕΚ 150/24-3-14 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.]
  • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29/6-5-14 πρακτικό Ε.Ε. εκλογής εκπροσώπου της κατηγορίας των μελών Ε.Ε.Π.
  • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 30/6-5-14 πρακτικό Ε.Ε. εκλογής εκπροσώπου της κατηγορίας των μελών Ε.ΔΙ.Π.
  • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 31/6-5-14 πρακτικό Ε.Ε. εκλογής εκπροσώπου της κατηγορίας των μελών Ε.Τ.Ε.Π.

                                                Σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ μ ε

Τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών της Αγωγής,  ως κάτωθι:

 Α) ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

  Καθηγητές        
             
  Βουδούρη- Αρτίκη Αγγελική, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
  Βρεττός Ιωάννης, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Γιαλαμάς Βασίλειος, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.    
  Γιαννικοπούλου Αγγελική, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η  
  Γραμματάς Θεόδωρος, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.     
  Δασκαλάκης Δημοσθένης, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
  Δραγώνα Θάλεια, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.      
  Καλογήρου Γεωργία, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Κατή Δήμητρα, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.    
  Κούρτη Ευαγγελία, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.    
  Μακρυνιώτη Δήμητρα, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
  Μαλαφάντης Κων/νος, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Μπαμπούνης Χαράλαμπος, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
  Μπούφη Ανδρονίκη, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.     
  Πάτσιου Βασιλική, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Σκορδούλης Κων/νος, Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Τσελφές Βασίλειος, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.    
  Φλογαϊτη Ευγενία, Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.    
       
             
  Αναπληρωτές καθηγητές      
             
  Ανδρούσου Αλεξάνδρα, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
  Ασημακοπούλου Φωτεινή, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
  Ασκούνη Κανέλλα, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
  Ζαμπέτα Παρασκευή, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
  Λεοντσίνη Μαρία, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
  Μαγουλά Ευγενία, Αναπλ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε  
  Μπαμπάλης Θωμάς, Αναπλ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
  Μπαραλής Γεώργιος, Αναπλ.. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
  Μυλωνάκου-Κεκέ Ζαφειρία, Αναπλ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε
  Παρούση Αντιγόνη, Αναπλ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
  Σιδερίδης Γεώργιος, Αναπλ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
             
  Επίκουροι Καθηγητές       
             
  Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος, Επίκ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.
  Βασιλοπούλου Αλεξάνδρα, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η
  Γαλάνη Αποστολία, Επίκ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Δημάκη-Ζώρα Μαρία, Επικ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Κακάμπουρα Ρέα, Επίκ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Κορτέση-Δαφέρμου Χαρά, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
  Μαυρικάκη Ευαγγελία, Επίκ. Καθ. Π.Τ.Δ.Ε.  
  Ντεροπούλου-Ντέρου Ευδοξία, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
  Παπαδοπούλου Καλλιρρόη, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
  Παπούδη Δέσποινα, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
  Σφυρόερα Μαρία, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
  Τσάκωνα Βασιλική, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η  
  Τσάφος Βασίλειος, Επίκ. Καθ. Τ.Ε.Α.Π.Η.  
             
  Υπηρετούντες Λέκτορες      
         
  Μισαηλίδου Χριστίνα, Λέκτ. Π.Τ.Δ.Ε.    
  Παπαδάτου - Παστού Μαριέττα Λέκτ. Π.Τ.Δ.Ε    
             

 

 

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)

  1. Τσαφταρίδης Νικόλαος, Τακτικό μέλος

Τζαμαργιάς Παναγιώτης, Αναπληρωματικό μέλος

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.)

  1. Μαργαρίτου Μαρία, Τακτικό μέλος

Κατσόρχης Σταμάτης, Αναπληρωματικό μέλος

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.)

  1. Θάνου Ειρήνη, Τακτικό μέλος

Μάνεσης Διονύσης, Αναπληρωματικό μέλος