Αρχική σελίδα » Κοσμητεία

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, έχοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τευχ. Α’)
  • Την Πρυτανική πράξη με αρ. 255/03-08-2016 [ΦΕΚ 443/16 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.]
  • Την Πρυτανική πράξη με αρ. 484/24-11-2017 [ΦΕΚ 645/17 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.]
  • Την υπ΄αριθ.153348/Ζ1/15-9-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α΄114)» (ΦΕΚ: 3255/15-9-2017, τ.Β΄) 
  • Την υπ΄ αριθ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄) υπουργική απόφαση
  • Τις από 24/11/2017 αποφάσεις συγκρότησης τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών:  α) ΑΔΑ: ΩΠΜΖ46ΨΖ2Ν-10Χ  β)ΑΔΑ:6ΖΗΕ46ΨΖ2Ν-ΟΕ1 γ) ΑΔΑ: 6ΦΝΩ46ΨΖ2Ν-4ΙΓ
  • Το πρακτικό της 29ης Νοεμβρίου 2017 της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής
  • Το πρακτικό της 29ης Νοεμβρίου 2017 της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής
  • Το πρακτικό της 29ης Νοεμβρίου 2017 της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής

Σ υ γ κ ρ ο τ ε ί

Την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής ως εξής :

Α) Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Θωμάς Κ. Μπαμπάλης,  Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε

Β) ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Βασιλική Πάτσιου, Καθηγήτρια – Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δήμητρα Μακρυνιώτη, Καθηγήτρια – Πρόεδρος του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Γ) ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Παναγιώτης Τζαμαργιάς, εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.Π. (τακτικό μέλος)

Διονύσιος Μάνεσης, εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π.  (τακτικό μέλος)

Ροϊνού – Κλειδέρη Ελένη, εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (τακτικό μέλος)

και

Θραψανιώτης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π.  (αναπληρωματικό μέλος)

Κωστακοπούλλου Ελένη, εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (αναπληρωματικό μέλος)

 

Αρμοδιότητες

Στην Κοσμητεία ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

α) έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της,

β) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική της Σχολής και την πορεία ανάπτυξής της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος, και προβαίνει σε τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων,

γ) επεξεργάζεται τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., καθώς και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στη Σύγκλητο,

δ) κατανέμει τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού στα Τμήματα, στα Εργαστήρια, στις Κλινικές και στα Μουσεία της Σχολής, όταν αυτά δεν ανήκουν σε Τμήματα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου,

ε) εισηγείται τη διεξαγωγή και συντονίζει τα κοινά μαθήματα Τμημάτων της Σχολής με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής,

στ) διατυπώνει γνώμη για τον προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά στη Σχολή,

ζ) οργανώνει και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της Κοσμητείας,

η) προτείνει στη Σύγκλητο δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων,

θ) λαμβάνει την πρωτοβουλία ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ Τμημάτων της Σχολής ή με Τμήματα άλλων Σχολών, προκειμένου να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα των προγραμμάτων σπουδών.