Αρχική σελίδα » Κοσμητεία

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, έχει συγκροτηθεί  σύμφωνα με : 

  • Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τευχ. Α’)
  • Την υπ΄αριθ.153348/Ζ1/15-9-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α΄114)» (ΦΕΚ: 3255/15-9-2017, τ.Β΄) 
  • Την υπ΄ αριθ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄) υπουργική απόφαση

 ως εξής :

Α) Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Θωμάς Κ. Μπαμπάλης,  Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε

Β) ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Κωνσταντίνος Σκορδούλης, Καθηγητής  – Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Βασίλειος Τσάφος, Καθηγητής – Πρόεδρος του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Γ) ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ(*)

Νικόλαος Τσαφταρίδης, εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.Π. (τακτικό μέλος)

Κωνσταντίνα Στεφανίδου, εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π.  (τακτικό μέλος)

Ροϊνού – Κλειδέρη Ελένη, εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (τακτικό μέλος)

(*) Η θητεία των εκπροσώπων των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ είναι διετής και συγκεκριμένα αφορά το χρονικό διάστημα 1/1/2022 έως 31/12/2023

Αρμοδιότητες

Στην Κοσμητεία ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

α) έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της,

β) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική της Σχολής και την πορεία ανάπτυξής της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος, και προβαίνει σε τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων,

γ) επεξεργάζεται τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., καθώς και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στη Σύγκλητο,

δ) κατανέμει τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού στα Τμήματα, στα Εργαστήρια, στις Κλινικές και στα Μουσεία της Σχολής, όταν αυτά δεν ανήκουν σε Τμήματα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου,

ε) εισηγείται τη διεξαγωγή και συντονίζει τα κοινά μαθήματα Τμημάτων της Σχολής με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής,

στ) διατυπώνει γνώμη για τον προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά στη Σχολή,

ζ) οργανώνει και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της Κοσμητείας,

η) προτείνει στη Σύγκλητο δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων,

θ) λαμβάνει την πρωτοβουλία ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ Τμημάτων της Σχολής ή με Τμήματα άλλων Σχολών, προκειμένου να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα των προγραμμάτων σπουδών.